Disaster Recovery

Disaster recovery plan, ook wel een “business continuity plan” of “bedrijfsproces rampenplan”, beschrijft hoe een organisatie om gaat met verstoringen van de ICT dienstverlening waarbij vooraf bekend is dat de mate van impact alle gangbare SLA’s zullen overschrijden. Het gaat hierbij specifiek om mogelijkheden om de dienstverlening van de geautomatiseerde informatievoorziening op snelle en efficiënte wijze te herstellen. Een ramp of een andere gebeurtenis is desastreus, omdat in zo’n geval voortzetting van de essentiële bedrijf processen geen doorgang kan hebben.

Om die reden is het dan ook van groot belang om een disaster recovery plan, of herstelplan, te hebben. Een herstelplan bestaat uit voorzorgsmaatregelen die genomen worden om de gevolgen van een mogelijke ramp te minimaliseren en stelt een organisatie in staat de meest kritische functies snel weer op te starten. Doorgaans bevat een disaster recovery plan een analyse van de bedrijfsprocessen die stabiel moeten blijven.

De scope van uw Business Continuity Plan

Het grootste probleem bij het opstellen van een Business Continuity Plan of calamiteitenplan is voor veel bedrijven: ‘How to get started?’

In feite kan bij een procesmatige benadering de totale bedrijfsvoering worden meegenomen in het plan en als men uitgaat van de mogelijke dreigingen, dan kan men ook weer het hele bedrijf tegenkomen. Maar dat moet worden voorkomen. Als het afdekken van een risico al is belegd in de organisatie, moet dat niet meer worden meegenomen in het Business Continuity Plan. Zo vormen bijvoorbeeld de debiteuren het belangrijkste risico voor een faillissement van een bedrijf. Doorgaans echter is het debiteurenrisico al belegd. U zult daarom dus eerst keuzes moeten maken over wat wel en wat niet door uw Business Continuity Plan afgedekt moet worden. Laten we als eerste stap het begrip calamiteit of crisis maar eens definiëren.

“Definitie van een calamiteit of crisis”

Wij hanteren de volgende definitie van een calamiteit of een crisis: Een calamiteit of crisis is een gebeurtenis die de bedrijfsvoering zodanig in gevaar kan brengen, dat daardoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.

Het gaat bij business continuatie dus niet om de calamiteit zelf, maar om het effect dat een calamiteit heeft op de bedrijfsvoering, met meestal als belangrijkste issues, dat een bedrijf zijn leveringsverplichtingen niet kan nakomen of een zodanige imagoschade oploopt, dat dit tot verlies van klanten en/of inkomsten leidt.

@Inet Technology Consultancy B.V. is gespecialiseerd in het pragmatisch ontwerpen van Business ICT infrastructuren. Waarbij tijdens de ontwerp fase de knelpunten worden aangegeven en ook vanuit de dagelijkse praktijk oplossingen worden aangereikt. Wij houden dus tijdens het gehele proces rekening met het feit dat er onderbrekingen van de dienstverlening zullen plaats vinden. U levert de informatie aan gaande de continuïteit van uw bedrijf of onderneming wij zorgen voor een passend en effectief ICT business continuiteit plan.